MINI MISS.png
Registrácia na súťaž MINI MISS 2020 Yena studio

Ďakujeme! Čakajte na spätný email.

Hľadáme malú princeznú, ktorá sa nebojí fotoaparátu a chce získať titul MINI MISS Yena studio 2020

 

Víťazka získa luxusné fotenie v hodnote 500€ aj s vytlačenými fotografiami, krásnu šerpu a korunku ako pravá princezná.

Kritériá:

VEK: 5 – 15

SMELOSŤ A ÚSMEV: Ak sa vaša malá nebojí fotoaparátov, kamier a rada sa usmieva má veľkú šancu na titul!

Fotografie s menom dieťaťa posielajte na yenastudio@gmail.com

Výber do finále:

Všetky dievčatá, ktoré splnia naše kritériá, budú predstavené na našom FB, kde za ne bude možné hlasovať.

 

3 finalistky vyberieme na základe počtu hlasov a 7 vyberie profesionálna porota. Tieto dievčatá postupujú do finále, kde odovzdáme titul jednej finalistke.

Malá MISS nemôžeme sa dočkať a držíme ti palce!

 

Pravidlá súťaže MINI MISS Yena studio 2020

Pravidlá súťaže MINI MISS Yena studio 2020

  I. Usporiadateľ

Usporiadateľom súťaže MINI MISS Yena studio 2020 ( ďalej aj ako „Súťaž“) je fotografické štúdio Yena studio www.yenastudio.wix.com/yena, Považanova 2, 84102  Bratislava

 

II. Trvanie Súťaže 

1.kolo

Casting/ Registrácia – od 5.2.2020 do 10.3.2020

2.kolo

Do výberu z 1 kola postúpi 10 dievčat:

3 Súťažiace s najvyšším počtom hlasov LIKE na facebook stránkach:  https://www.facebook.com/yena.studio/

7 súťažiacich ktoré vyberie odborná porota

Finále MINI MISS Yena studio 2020 sa uskutoční 10.5.2020

 

III. Výhra

Víťazka získa luxusné fotenie v hodnote 500€ aj s vytlačenými fotografiami, krásnu šerpu a korunku ako pravá princezná.

2. miesto získa fotenie v hodnote 250€

3. miesto získa fotenie v hodnote 125€

IV. Pravidlá Súťaž

Súťažiace  posielajú fotky cez email na adresu yenastudio@gmail.com a následne budú zverejnené na Facebook stránke: Yena studio na ktorej budú môcť návštevníci Facebooku prideľovať jednotlivým Súťažiacim „like“ hlasy.

 

Každý hlasujúci môže prideliť konkrétnej Súťažiacej iba 1 hlas, ale hlasujúci môže hlasovať za ľubovoľný počet Súťažiacich.

Do finálového kola postúpia 3 Súťažiace s najvyšším počtom hlasov + 7 súťažiacich ktoré vyberie odborná porota Yena studio team.

 

 V. Účasť v Súťaži

 1. Súťaže sa môžu zúčastniť dievčatá vo veku 5 – 15 rokov, okrem zamestnankýň usporiadateľa alebo blízkych osôb zamestnancov usporiadateľa v zmysle § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Podmienkou účasti v Súťaži nie je štátne občianstvo Slovenskej republiky. Neplnoleté osoby, osoby bez spôsobilosti na právne úkony alebo s obmedzenou spôsobilosťou sa môžu Súťaže zúčastniť len so súhlasom zákonného zástupcu alebo opatrovníka.

 2. Každé dievča, ktoré spĺňa podmienky podľa ods. 1 tohto bodu sa môže spolu so zákonným zástupcom zapojiť do  cez onlineformulár a následným zaslaním fotografií súťažiacej na email yenastudio@gmail.com, fotky budú následne zverejnené na Facebook stránkach Yena studio. Súťažiace alebo Zákonný zástupcovia Súťažiacich, ktoré zverejnenia fotografie, texty, iné sprievodné materiály , ktoré sú v rozpore so zásadami morálky a slušnosti, sú vulgárne alebo poburujúce, zjavne nezodpovedajú skutočnosti alebo sú z dôvodu svojho obsahu alebo technického spracovania nevhodné na zverejnenie, nebudú zverejnené. Súťažiace môžu zverejňovať iba vlastné fotografie.

 

VI. Spôsob odovzdania výhier

 1. Usporiadateľ bude kontaktovať Zákonného zástupcu Súťažiacej telefonicky alebo e-mailom prostredníctvom jej kontaktných údajov, ktoré uviedla pri poslaní fotografie. Ak sa Usporiadateľovi nepodarí do 10 dní od ukončenia finálového kola výherkyňu kontaktovať, táto stráca nárok na výhru, prestáva byť víťazkou a Usporiadateľ bude kontaktovať Súťažiacu, ktorá sa umiestnila ako nasledujúca v poradí.

 2. Na výzvu Usporiadateľa sa Súťažiaca so zákonným zástupcom dostaví na miesto určené Usporiadateľom na preukázanie totožnosti a odovzdanie Výhry. Ak Súťažiaca preukáže svoju totožnosť a potvrdí súhlas s nadobudnutím výhry, stáva sa víťazkou . Ak Súťažiaca výhru odmietne alebo nesplní inú podmienku podľa týchto Pravidiel, víťazkou sa po splnení všetkých podmienok stanovených týmito Pravidlami stáva ďalšia Súťažiaca v poradí.

 

VII. Súhlas so spracovaním osobných údajov

 1. Účasťou v Súťaži vyjadruje Zákonný zástupca Súťažiacej s Pravidlami Súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať. Zákonný zástupca Súťažiacej súhlasí, aby usporiadateľ alebo iná osoba poverená usporiadateľom v budúcnosti („ sprostredkovateľ“) spracoval manuálne alebo prostredníctvom výpočtovej techniky osobné údaje: to najmä v rozsahu meno a priezvisko, email, adresa, vek, podobizeň na marketingové a propagačné účely Usporiadateľa vrátane zaradenia do Súťaže, jej propagácie vrátane ďalších ročníkov, hlasovania ako aj plnenia ostatných povinností a výkonu práv Usporiadateľa.

 2. Usporiadateľ je oprávnený zverejniť poskytnuté osobné údaje na Facebook  stránkach Súťaže, v súťažných aplikáciách prístupných cez internet, ktoré slúžia na hlasovanie v Súťaži ako aj v propagačných materiáloch v masovokomunikačných prostriedkoch.

 3. Zákonný zástupca Súťažiacej účasťou v Súťaži vyjadruje svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré zverejnila vo svojom profile.  Súťažiacej uvedené v súťažnom profile, nebudú zverejnené.

 4. Zákonný zástupca Súťažiacej vyhlasuje, že ňou uvedené údaje sú pravdivé, presné a úplné. Zákonný zástupca Súťažiacej môže svoj súhlas kedykoľvek písomne odvolať formou oznámenia adresovanému usporiadateľovi. Usporiadateľ bezodkladne zlikviduje osobné údaje Súťažiacej, ktorá odvolala svoj súhlas. Súťažiaca, ktorá odvolá svoj súhlas počas trvania Súťaže, nemôže ďalej pokračovať v Súťaži a bude vylúčená. Víťazka , ktorá prevzala výhru,nemôže odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.

 5. Súťažiaca má práva podľa § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, t. j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.

 6. Víťazka v súlade s ustanovením § 12 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov súhlasí s vyhotovením a použitím svojej podobizne, svojich písomných prejavov, obrazových snímok a obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa jej osoby alebo prejavov osobnej povahy vyhotovených v súvislosti s usporiadaním Súťaže a odovzdaním výhry na marketingové účely na všetkých komunikačných médiách bez ohľadu na ich povahu a určenie všetkými obvyklými spôsobmi, s ich následnou úpravou a s ich prípadným spojením s inými dielami alebo zaradením do súborného diela.

 

VIII. Osobitné ustanovenia

 1. Usporiadateľ má právo vylúčiť Súťažiacu zo Súťaže, ak porušuje pravidlá, snaží sa sama alebo pomocou iných osôb získať výhru podvodným spôsobom, koná v rámci Súťaže v rozpore s dobrými mravmi či akýmkoľvek spôsobom poškodzuje dobrú povesť Usporiadateľa alebo je týchto činností dôvodne podozrivá, a to bez náhrady nákladov či škody, ktorá by vylúčením mohla Súťažiacej vzniknúť.

 2. Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti, ktoré sa môžu prípadne vzťahovať na nadobudnutie výhry víťazkou, znáša víťazka v celej zákonom stanovenej výške.

 3. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo Pravidla kedykoľvek zmeniť, Súťaž skrátiť, predĺžiť, odložiť, prerušiť či bez náhrady ukončiť. Zmenu Pravidiel usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní na FB stránkach: Yena studio

 4. Výsledky Súťaže sú konečné, bez možností odvolania sa. Súťažiace berú na vedomie, že nemôžu požadovať cenu vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určil usporiadateľ a namiesto výhry nie je možné požadovať peňažné plnenie. Usporiadateľ Súťaže nenesie zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej používaním.

 5. V prípade, že počas odovzdávania výhry výherkyňa alebo jej blízke osoby poškodia majetok sprostredkovateľa akýmkoľvek spôsobom, súhlasia s finančným uhradením týchto škôd, vo výške kúpnej sumy poškodeného predmetu.

 

V Bratislave 5.2.2020

 

www.yenastudio.wix.com/yena

Ocenený profesionálny umelecký rodinný fotograf